Žymi posūkį nuo autonomiško literatūros teksto į jo buvimo istoriniame kultūros tekste būdų analizę. XX amžiaus literatūros teorijos. Jiems svetimas interpretavimo netikėtumo aspektas. Intertekstualumo teorija. Išankstiniai orientyrai. Mokiniai turi būti skatinami patys atsakyti už savo mokymąsi.

Pateikčių temos: "Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas"— Pateikties kopija: 1 Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas Interaktyvių literatūrinio kultūrinio ir kalbinio komunikavimo strategijų mokymas is atsižvelgiant į pakitusią mokymo si sampratą, Vidurinio ugdymo bendrąsias programasLietuvių kalbos brandos egzaminų programą Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas Inovatyvios lietuvių gimtosios kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas 2 Pagrindiniai klausimai I.

Ugdymo paradigmų kaita ir programų atnaujinimas II. Literatūrinio ugdymo sampratos kaita literatūros teorijų kontekste III. Didaktiniai interaktyvių literatūrinio kultūrinio ir kalbinio komunikavimo strategijų mokymo si aspektai IV.

Didaktinis strategijų mokymo si ir taikymo modelis V. Praktinės užduotys 3 I. Ugdymo paradigmų kaita ir programų atnaujinimas 4 Švietimui keliami iššūkiai XXI a.

Andy Hargreaves apie kokybiškai naują požiūrį į mokymą ir ateities iššūkius švietimui: 1. XXI a. Šiandien šiuolaikiškos našios universiteto strategijos ppt ir modernios atviros visuomenės reikalavimai ragina mūsų mokymo sistemą ugdyti ypatingus kiekvieno vaiko talentus.

Pateikčių temos: "Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas"— Pateikties kopija:

Keičiasi jaunų žmonių poreikiai. Tyrimų rezultatai rodo, kad 70 proc. Egzistuoja milžiniškas neatitikimas tarp to, kas, kaip žinome, žadina jaunų žmonių dėmesį, ir to, kaip mokome.

Mokymas XX amžiuje turi apimti ne tik žinių perteikimą, bet ir mokymąsi mokytis, horizontų plėtimą ir mokytojų tobulėjimą.

Hargreaves A. Mokymas žinių visuomenėje. Vilnius: Homo liber,p. Jie dėsto taip, tarsi perteiktų tiesą. Vaikai sužino mokslines tiesas, o ne tikrovės modelius, kurie pasirodė esą naudingi.

Jie sužino vieną teisingą būdą spręsti užduočiai, o ne skirtingus požiūrius į tą patį reiškinį.

universiteto strategijos ppt

Todėl mažėja mokinių pasirinkimo sandorių pasirinkimas dviprasmybei ir prieštaravimams, netobulėja kritinio mąstymo įgūdžiai. Jiems svetimas interpretavimo netikėtumo aspektas. Besimokanti mokykla. Konkretų konceptą mokiniai mokosi labai panašiai. Mokiniai turi atrasti savo pačių prasmę naujam konceptui, susijusiam su anksčiau išmoktais dalykais.

Mokiniams reikia tiesioginių ir aiškių žinių bei įgūdžių, kurių mokomasi, paaiškinimų.

MOKSLAS - PowerPoint PPT Presentation Rinkodaros strategija universiteto ppt

Mokiniai turi būti universiteto strategijos ppt patys atsakyti už savo mokymąsi. Mokytojas turi laikyti mokinius atskaitingus už savo mokymąsi. Tikslas — sukurti savarankiškus mokinius, linkusius mokytis visą gyvenimą. Tikslas — instruktuoti mokinius apie svarbiausius įgūdžius ir žinias, reikalingas tapti savarankišku suaugusiuoju.

Kokios programų atnaujinimo kryptys? Kokie keliami mokymosi tikslai? Kaip jų bus siekiama?

Pateikčių temos: "Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas"— Pateikties kopija: 1 Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas Interaktyvių literatūrinio kultūrinio ir kalbinio komunikavimo strategijų mokymas is atsižvelgiant į pakitusią mokymo si sampratą, Vidurinio ugdymo bendrąsias programasLietuvių kalbos brandos egzaminų programą Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas Inovatyvios lietuvių gimtosios kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas 2 Pagrindiniai klausimai I.

Kokių universiteto strategijos ppt tikimasi? Ko reikia, kad vadovėlis būtų geras? Literatūrinio ugdymo sampratos kaita literatūros teorijų kontekste 15 Interpretacinių paradigmų kaita XX a. Fishas, Eagletonas Pagrindiniai klausimai: skaitytojų reakcija; skaitytojų kompetencija; skaitymo procesas; kaip tekstas formuoja skaitytoją. Pagrindinės kryptys: egzegetinė [gr. Fenomenologinė kritika. Kūrinys ir skaitytojas abu yra prasmės kūrėjai. Interpretavimo prasmė atsiranda iš dviejų prasmių — meninės kūrinio ir estetinės skaitytojo — koreliacijos.

Tačiau net ir pati originaliausia ir kūrybingiausia interpretacinė veikla turi jausti kūrinio schemos ribas ir jų laikytis. Taip išryškinamas teksto daugiareikšmiškumas ir interpretavimų pliuralizmas. Literatūros hermeneutika ir recepcijos teorija. Kūrinio prasmė nėra objektyvi ir baigtinė, ją nuolat kuria ir keičia jo suvokimai recepcijos.

Interpretacinė prasmė randasi kaip dviejų supratimo horizontų suartėjimo ir susilietimo veiksmas. Intertekstualumo teorija. Teksto intencija yra ne kas kita kaip gebančio įminti teksto mįsles idealaus skaitytojo kūrimas. Jis pasirodo kartu su tekstu ir virsta interpretacinės teksto strategijos varikliu. XX amžiaus literatūros teorijos.

Vilnius: VPU leidykla, Žymi posūkį nuo autonomiško literatūros teksto į jo buvimo istoriniame kultūros tekste būdų analizę. Literatūra yra ne tik veikiama socialinio konteksto, bet ir pati jį veikianti. Visi šie tekstai veikia asmens tapatybę, formuoja subjekto poziciją — išeities situaciją kodl dvejetainiai variantai praktikai.

Tad tekstinės išraiškos dalyvauja ir socialinėje terpėje, peržengia tekstualumo ribą. Teksto prasmė yra istorinės kultūros reikšmių apykaitos, vykusios jo atsiradimo metu tarp įvairių kultūros tekstų ir praktikų, rezultatas. Tasai procesas tekste yra palikęs daugiau ar universiteto strategijos ppt išskaitomą pėdsaką, kurį interpretuotojas imasi aiškintis. Domisi daugialypiais grožinių ir negrožinių diskursų ryšiais, abipusiu, istoriškai kintančiu ir anaiptol nestabiliu teksto ir konteksto santykiu.

universiteto strategijos ppt

Grožiniai tekstai analizuojami drauge ir neatsiejamai nuo kanono studijų marginalizuotų literatūros tekstų, taip pat negrožinių kultūros dokumentų. Į literatūros analizę įtraukiami kitų disciplinų tiriami objektai, kad literatūros tekstą būtų įmanoma įvairiapusiškiau suvokti ir įvairiau interpretuoti peržengiamos dalykų ribos.

Greenblatto istorinės analizės projektas savitas tuo, kad tam tikras hermeneutinis istorinio pažinimo impulsas orientuojamas į ideologinės kritikos strategiją, įtarų santykį su praeitimi.

Asmens susitikimą su praeitimi motyvuoja ne noras suvokti tradiciją kaip savo istoriškai sąlygotos tapatybės — vidujybės — prigimtį, įgyti istorinę atmintį kaip tapatybės dalį.

Akcijų pasirinkimo kanalą susitikime tradicija yra ne tai, ką reikia interiorizuoti, pripažinti asmenine savastimi, o tai, nuo ko reikia išsilaisvinti. Naujojo istorizmo atveju sąmonės ribas, taigi ir asmens laisvę, plečia tik ideologijos suspendavimas, o viena jos kaukių — savaimingai asmens sąmonę veikianti istorinė tradicija.

Didaktiniai interaktyvių literatūrinio kultūrinio ir kalbinio komunikavimo strategijų mokymo si aspektai 26 Interaktyvus mokymasis ir jo poveikis Interakcija — dviejų ar daugiau asmenų tarpusavio sąveika, supratimas ir grįžtamasis ryšys. Interaktyvus visos klasės mokymas — vidutinis poveikio dydis — 0,81 1, Interaktyvus visos klasės mokymasis — kaip matrioška, susidedanti iš daugelio kitų strategijų: tikslų išaiškinimas; aktyvus mokymasis; atsakas; tikrinimai; namų darbai.

Petty G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Universiteto strategijos ppt Tyto alba, Poveikio dydis — 0,80 1, Skaitymo strategija — tai tam tikras būdas arba būdų kompleksas, kurį sąmoningai taiko skaitytojas norėdamas suprasti tekstą J.

Skaitytojas, kuris taiko skaitymo strategijas, yra aktyvus, nuolat keliantis klausimus, planuojantis skaitymo veiklą, gebantis identifikuoti iškylančias problemas ir rasti sprendimo būdus — lanksčiai pritaikyti reikalingas strategijas, kad suprastų tekstą.

universiteto strategijos ppt

Nors daugelį veiksmingų skaitymo strategijų mokiniai geba atrasti patys, tačiau, jeigu jie paliekami to mokytis savarankiškai, ir toliau didėja skirtumas tarp stipriausių ir silpniausių mokinių.

Skaitymo strategijų reikia mokyti, kad jie galėtų ugdytis metakognityvinius, kognityvinius ir socioemocinius gebėjimus. Tai yra žinios, kurių mokiniai turi apie savo ir kitų pažinimo procesus ir kognityvines strategijas, žinios apie užduotis ir kontekstus, žinios apie save, metakognityvinė patirtis: įsivertinimas, kaip lengva ar sunku bus atlikti mokymosi užduotį, mokymosi sąmoningumo stebėjimas, atsakymo teisingumo ir tinkamumo įvertinimas.

Tai yra gebėjimas planuoti ir kontroliuoti savo paties problemų sprendimo procesus, pasirenkant ir taikant tam tikras strategijas, numatyti galimus rezultatus ir palyginti juos su realiais sprendimais, kontroliuoti ir reguliuoti laiką, pastangas, sąnaudas.

Lektorė Nijolė Toleikytė Lietuvos edukologijos universitetas - ppt atsisiųsti

Metakognityviniai mokėjimai naudojami kognityvinei veiklai kontroliuoti bei reguliuoti. Metakognityviniai mokėjimai prieš užduoties atlikimą orientavimas, planavimas ; atliekant užduotį savęs stebėjimas, testavimas, diagnozavimas, koregavimas ; ją atlikus įsivertinimas bei refleksija.

Metakognityvinės strategijos skaitant: savo veiksmų kontroliavimas ir suderinimas gebėjimas įsisąmoninti kilusias problemas, nustatyti priežastis, išsirinkti tinkamas strategijas problemoms spręsti ir jas taikyti.

Metakognityvinės strategijos po skaitymo skiriamos veiklos įsivertinimui ir refleksijai: skaitymo intencijų, pasiektų tikslų ir atliktos užduoties, taikytų strategijų veiksmingumo, užduočiai atlikti numatyto laiko. Refleksija — tai minčių, išgyvenimų savianalizė po skaitymo veiklos. Kognityvumas apima suvokimą, supratimą, atsiminimą, taikymą, analizę, interpretaciją, sintezę, vertinimą ir t.

  • Rinkodaros strategija universiteto ppt.
  • Joks  tikslas yra diskutuoti apie tai, kaip absolventų stebėsenos sistema gali būti tobulinama, didinant absolventų stebėsenos rezultatų panaudojimą priimant aukštojo mokslo valdymo sprendimus, organizuojant studijų finansavimą, kokybės užtikrinimą, studijų procesą.

Kognityvines strategijas galima skirti į 3 kategorijas: Mnemotechnikos kartojimo, įsiminimo strategijos, kurios gali būti bazinės, t. Manipuliavimo ir transformavimo arba informacijos perdirbimo strategijos, kurios taip pat gali būti universiteto strategijos ppt asociacijos, vizualizacija ir sudėtingos analogijos, parafrazavimas, išvadų darymas, sąsajų radimas ir kt. Organizavimo strategijos: bazinės grupavimas, klasifikavimas, sutvarkymas ir sudėtingos idėjų identifikavimas, sisteminančių schemų, lentelių, grafikų darymas.

Socioemocinės emocinės ir motyvacinės strategijos, jos padeda bendradarbiauti, valdyti savo emocijas įveikti baimę, nerimąatsipalaiduoti, nusiteikti veiklai pozityviai. Kūrinio pavadinimo, iliustracijų aiškinimas. Temos numatymas iš viršelio. Reikalingų žinių kūrinio suvokimui įgijimas ir prisiminimas ŽNS. Išankstiniai orientyrai.

Klaipėdos universitetas

Probleminės situacijos. Teksto turinio numatymas iš tam tikrų teksto ženklų.

universiteto strategijos ppt

Galimos skaitymo strategijos: reikšmingų žodžių, minčių, radimas minčių išrašymas, pabraukimas, žymėjimas, tezių formulavimas, konspektavimas, planavimas ; naujų ar neaiškių žodžių reikšmės patikslinimas rėmimasis žodžio darybos analize, kontekstu, sinonimų ieškojimas, naudojimasis žodynais, žinynais ; skaitomo teksto turinio susiejimas su savo žiniomis pvz. Kur ir kada viskas vyksta? Ką veikia pagrindinis veikėjas? Ką tas veikėjas jaučia? Kuo viskas baigiasi?